Welkom bij
Architectenbureau Mark Willems
Eigentijdse en creatieve oplossingen
voor elk bouwplan!

Nieuwbouw...!
Creativiteit voor een plan dat hout snijdt !
Eigentijdse oplossingen!
Renovatie...!
Naadloze inpassing van bestaand en nieuw!
Passende materialisering!
Interieur ontwerp...!
Licht, lucht en ruimte!
Ruimtelijke kwaliteit!
Feedback...!
Ontwerpkeuzes in beeld!
Duiding van technische keuzes!

Wat kan Architectenbureau Mark Willems voor u betekenen?

Architectenbureau Mark Willems is werkzaam in de woningbouw en utilitaire bouw voor zowel nieuwbouw- als verbouwprojecten. We zijn u graag van dienst, van ontwerp tot en met begeleiding van de bouw.
Kijk eens bij 'Diensten' voor een uitgebreide beschrijving van ons aanbod.

Van idee naar bouwplan...
Architectenbureau Mark Willems heeft veel ervaring met het vertalen van ontwerpideeen naar een praktisch bouwplan. Door deze ideeen te verbeelden in perspectieven en 3d-beelden, worden de ruimtelijke consequenties voor eenieder inzichtelijk. Op deze manier komen we samen met de opdrachtgever tot een passende oplossing voor elke ontwerpvraag.

Bureau


Specialisme:
" Visualisatie van een idee "

Het bureau heeft veel ervaring opgedaan met het kijken naar een ontwerpopgave door de bril van de opdrachtgever. Hierdoor hebben we geleerd om een ontwerp te presenteren m.b.v. beelden en perspectieven, zodat alle ontwerpkeuzes helder worden voor de opdrachtgever. Het verduidelijken van een idee met 3D-schetsen maakt het mogelijk om in korte tijd tot een passend ontwerp komen.
Persoonlijke benadering en maatwerk
Architect Mark Willems is in 2005 gestart met een eigen architectenbureau in 's-Hertogenbosch. Onze opdrachten zijn divers en omvatten de planvorming voor o.a. nieuwbouw en verbouw van woningen, utilaire projecten zoals een kinderdagverblijf en kantoren. Maar ook bijzondere projecten als het ombouwen van een binnenvaartschip tot kantoren. Deze diversiteit maakt inventief, waardoor we voor elke ontwerpopgave vlot tot een passend antwoord kunnen komen. Architect Mark Willems is geregistreerd bij het Architectenregister onder nummer: 1.050715.013.

Faciliteiten

Projecten worden vanaf aanvang uitgewerkt met 3D-BIM-software (BIM staat voor Bouw Informatie Model) voor zowel presentaties als bouwkundig tekenwerk. Hierdoor kunnen ontwerpvoorstellen al in een vroeg stadium 3D getoond worden aan de hand van perspectieven en renderings. Zo kunnen ontwerp-beslissingen vroegtijdig genomen worden. Met deze geavanceerde cad-software kan ook al in de ontwerpfase de omvang van het bouwplan uitgetrokken worden aan de hand van geautomatiseerde hoeveelhedenstaten. Zodat er een goed beeld is van de bouwkosten en het bouwbudget altijd bewaakt wordt. Ook bieden we diensten aan voor presentaties van vastgoed, zoals 3D artist impressions en renderings (zie hiervoor ook www.goedverbeeld.com)

Diensten


Planvorming
Elk bouwplan begint bij een vraag of idee van de opdrachtgever. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en bekijken we de mogelijkheden voor uw ontwerpvraag. De planvorming volgt over het algemeen de fases of onderdelen zoals vermeld in de standaardvoorwaarden, van de BNA, die we hanteren. Graag geven we tijdens een persoonlijk gesprek een toelichting van elke fase zodat er een gedegen keuze gemaakt kan worden uit onze diensten, o.a. afhankelijk van uw bouwervaring en te besteden tijd.
Diensten
Architectenbureau Mark Willems is werkzaam binnen de architectonische en bouwkundige planvorming van exterieur en interieur. Ook bieden we diensten aan voor presentaties van vastgoed, zoals 3D artist impressions en renderings (zie hiervoor ook www.goedverbeeld.com)
Hieronder volgt een overzicht van de diensten waarvoor u bij ons terecht kunt:

• Haalbaarheidsstudies/ Planontwikkelingen
• Stedenbouwkundig ontwerp
• Beeldkwaliteitsplannen
• Ruimtelijke onderbouwingen
• Architectonisch ontwerp
• 3D Visualisaties
• Interieurontwerp
• Aanvragen omgevingsvergunningen (o.a. bouw- en milieuvergunning, gebruiksvergunning, splitsvergunning)
• Bouwbesluit-toetsingen (o.a. daglicht/ ventilatie/ oppervlakte -berekeningen en EPC)
• Duurzaam / energieneutraal bouwen
• Restauratie-advies/ monumenten
• Calculatie/ kostenramingen
• Bouwbegeleiding

Werkwijze
De fases of onderdelen van de planvorming, zoals deze gebruikelijk zijn binnen de architectensector, vormen de leidraad om snel tot een passend bouwplan te komen. Zo onderscheiden we de volgende fases:
• Haalbaarheid (-sstudie)
U kunt bij ons al terecht als u nog slechts een idee of wens heeft geformuleerd. We helpen u graag om uw wensen wat concreter te maken en om het idee te toetsen(financieel, bestemmingsplan, welstand) tijdens een haalbaarheidsstudie. Wij helpen u graag met het inventariseren en vastleggen van de wensen en eisen voor een nieuw gebouw of verbouwing.

• Ontwerp (structuurontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp)
In de ontwerpfase begint de eigenlijk planvorming. Deze omvat het onderzoeken van de mogelijkheden die het kavel/gebouw heeft binnen de regelgeving van het bestemmingsplan en de welstandsnota. Om gefundeerde ontwerpkeuzes te kunnen maken, zetten we een variantenstudie op, zodat alle relevante opties in beeld zijn. Zo komen we in overleg met de opdrachtgever in korte tijd tot een ontwerp dat geheel voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

• Technisch ontwerp en vergunningaanvraag
In deze fase wordt het defintief ontwerp technisch uitgewerkt. Zo worden onder andere de constructie, de installaties en de bouwfysische en akoestische aspecten van het bouwplan verder uitgewerkt. Het bouwplan is nu zo ver uitgewerkt dat de omgevingsvergunningaanvraag ingediend wordt.

• Technische specificatie / bestek
Het bestek betreft een uitgebreid rapport waarin kwaliteitseisen en productomschrijvingen van het bouwwerk in al zijn facetten is vastgelegd. Op basis van het bestek vindt de definitieve prijsvorming voor de uitvoering plaats. En deze kan ingezet worden als bindend contractstuk met de aannemer, zoadanig dat de aannemer verplicht is om te bouwen volgens het bestek.

• De prijs- en contractvorming
Tijdens deze fase adviseren we u over de wijze van aanbesteden, en organiseren we namens u de aanbesteding. Na ontvangst van de door de aanbieder(s) ingediende uitwerkingen geven we advies over de prijs en kwaliteit van elk aanbod. Desgewenst voeren we de onderhandelingen met aanbieders over prijs en kwaliteit, en na de definiteve keuze adviseren we u over de gunning van het werk

• Uitvoeringsfase
Deze fase betreft de uitwerking van het technisch ontwerp, zodanig dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, en de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden. Uitwerking van het technisch ontwerp t.a.v. maatvoering, installaties, bouwkundige detailleringen.

• Directievoering en toezicht
Directievoering en toezicht omvat het namens u begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk. En het toezien of de uitvoering van het werk verloopt conform de contractstukken. Bij het gereedkomen van het werk nemen we de toestand op en organiseren we de oplevering(en)

Contact


Contactgegevens
Architectenbureau Mark Willems
Leonardus van Veghelstraat 7
5212 AD 's-Hertogenbosch

t. 073 - 614 96 39
e info@markwillems.nl

KvK-nummer: 17248807
BTW-nr: NL141908646B01

Architectenregister-nr: 1.050715.013